Xin chào: Khách
Thông báo danh sách các học phần môn chung (lớp HP) của HK 1, năm học 2023-2024
Ngày đăng : 19/10/2023 08:48:00
    
Lưu ý: sinh viên phải theo học đúng với lớp học phần đã đăng ký!
I. Bậc Cao đẳng khóa 21:
1. Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 Giảng viên: Phạm Thị Hồng
2. Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 Giảng viên: Đỗ Kim Dung
3. Quản lý HCNN và Ngành GD-ĐT_QLC1 Giảng viên: Nguyễn Thanh Hải
4. Quản lý HCNN và Ngành GD-ĐT_QLC2 Giảng viên: Nguyễn Thanh Hải
II. Bậc Cao đẳng khóa 22:
1. Những NL của CN Mác Lê nin 2_NC1 Giảng viên: Đinh Thị Thúy Kiều
2. Những NL của CN Mác Lê nin 2_NC2 Giảng viên: Đinh Thị Thúy Kiều
3. Pháp luật đại cương_PLC1 Giảng viên: Mời thỉnh giảng
4. Pháp luật đại cương_PLC2 Giảng viên: Mời thỉnh giảng
5. Tiếng Anh 3_AC1 Giảng viên: Lê Văn Sơn
6. Tiếng Anh 3_AC2 Giảng viên: Lê Thị Diệu Lý
III. Bậc Đại học khóa 20:
1. Pháp luật đại cương_DCK20 và DCĐ20 Giảng viên: Mời thỉnh giảng
IV. Bậc Đại học khóa 21:
1. Pháp luật đại cương_PLĐ1 Giảng viên: Mời thỉnh giảng
2. Pháp luật đại cương_PLĐ2 Giảng viên: Mời thỉnh giảng
3. Pháp luật đại cương_PLĐ3 Giảng viên: Mời thỉnh giảng
4. Quản lý HCNN và Ngành GD-ĐT_QLĐ1 Giảng viên: Phạm Duy Tân
5. Quản lý HCNN và Ngành GD-ĐT_QLĐ2 Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Biên
6. Quản lý HCNN và Ngành GD-ĐT_QLĐ3 Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Biên
7. Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hạnh
8. Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 Giảng viên: Trần Công Lượng
9. Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ3 Giảng viên: Trần Công Lượng
10. Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ4 Giảng viên: Cao Xuân Tín
11. Giáo dục học 2_GD1 Giảng viên: Nguyễn Lập
V. Bậc Đại học khóa 22:
1. Kinh tế chính trị Mác Lê nin_KTD1 Giảng viên: Đinh Thị Thúy Kiều
2. Kinh tế chính trị Mác Lê nin_KTD2 Giảng viên: Phùng Thị Phương Thảo
3. Kinh tế chính trị Mác Lê nin_KTD3 Giảng viên: Phùng Thị Phương Thảo
4. Kinh tế chính trị Mác Lê nin_KTD4 Giảng viên: Phùng Thị Phương Thảo
5. Kinh tế chính trị Mác Lê nin_KTD5 Giảng viên: Phùng Thị Phương Thảo
6. Tâm lý học đại cương_TLĐ1 Giảng viên: Nguyễn Văn Kính
7. Tâm lý học đại cương_TLĐ2 Giảng viên: Nguyễn Văn Kính
8. Tâm lý học đại cương_TLĐ3 Giảng viên: Võ Thị Thiều
9. Tiếng Anh 3_AD1 Giảng viên: Phạm Thị Thu Hương
10. Tiếng Anh 3_AD2 Giảng viên: Nguyễn Thị Ngọc Liên
11. Tiếng Anh 3_AD3 Giảng viên: Võ Thị Kim Hoàng
12. Tiếng Anh 3_AD4 Giảng viên: Nguyễn Huỳnh Diễm My
13. Tiếng Anh 3_AD5 Giảng viên: Nguyễn Hữu Chấn
} --%>