Xin chào: Khách
Danh sách các lớp học phần bắt buộc (môn chung) và các môn tự chọn HKI 2018-2019
Ngày đăng : 09/11/2018 11:08:00
    
»Tải danh sách lớp

Lưu ý:
» SV phải đi học theo các lớp HP đã đăng ký, không được đổi lớp HP.
» Quý thầy cô lưu ý:  
 Điểm danh SV theo danh sách lớp HP ở trên, tránh tình trạng SV học nhầm lớp và để phát hiện SV chưa đăng ký HP
 Làm điểm quá trình theo danh sách này.
 Đây là danh sách tạm thời. Sau ngày 12/8/2018 GV tải lại danh sách (do sẽ có SV đăng ký bổ sung)
 Phòng Đào tạo sẽ ghép số SV học lại vào các lớp HP (theo giấy giới thiệu), GV dạy các lớp có SV học lại cần tải lại danh sách lớp (để làm điểm) sau ngày 30/9/2018.
Tải tại đây!
 Đối với các môn không học theo lớp HP, nếu lớp có SV học lại (theo giấy giới thiệu) thì GV liên hệ khoa quản lý để nhận danh sách lớp (biểu mẫu Excel) có ghép SV học lại để làm điểm quá trình.
 Tuy nhiên những trường hợp sau không thể ghép SV vào chung lớp HP (vì vậy GV vẫn cần làm bảng điểm riêng):
- SV học lại ở lớp khác bậc đào tạo.
- SV học lại môn không cùng mã môn học.
- SV hệ niên chế (QC25)

• Danh sách các học phần tự chọn được mở
»Tải danh sách

} --%>