Xin chào: Khách
Thông báo danh sách các học phần môn chung (lớp HP) của HK 1, năm học 2022-2023
Ngày đăng : 07/09/2022 09:29:00
    
Lưu ý: Sinh viên phải theo học đúng lớp học phần đã đăng ký. (Xem danh sách lớp đính kèm)
I. Bậc Cao đẳng khóa 20:
1. Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 Giảng viên: Phạm Thị Hồng
2. Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 Giảng viên: Đỗ Kim Dung
II. Bậc Cao đẳng khóa 21:
1. Những NLCB của CN Mác Lê nin 2_NC1 Giảng viên: Đinh Thị Thúy Kiều
2. Những NLCB của CN Mác Lê nin 2_NC2 Giảng viên: Đinh Thị Thúy Kiều
3. Tiếng Anh 3_AC1 Giảng viên: Lê Văn Sơn
4. Tiếng Anh 3_AC2 Giảng viên: Lê Thị Diệu Lý
5. Tiếng Anh 3_AC3 Giảng viên: Nguyễn Huỳnh Diễm My
III. Bậc Đại học khóa 20:
1. Pháp luật đại cương_PLĐ1 Giảng viên: Lâm Thanh Lộc
2. Pháp luật đại cương_PLĐ2 Giảng viên: Lâm Thanh Lộc
3. Quản lý HCNN và QLNGD ĐT_QLĐ1 Giảng viên: Nguyễn Thanh Hải
4. Giáo dục học 2_GD1 Giảng viên: Ngô Thị Kim Ngọc
5. Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 Giảng viên: Trần Công Lượng
6. Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 Giảng viên: Cao Xuân Tín
IV. Bậc Đại học khóa 21:
1. Kinh tế chính trị Mác Lê nin_KTĐ1 Giảng viên: Phùng Thị Phương Thảo
2. Kinh tế chính trị Mác Lê nin_KTĐ2 Giảng viên: Ngô Thị Thùy Dung
3. Kinh tế chính trị Mác Lê nin_KTĐ3 Giảng viên: Phùng Thị Phương Thảo
4. Kinh tế chính trị Mác Lê nin_KTĐ4 Giảng viên: Ngô Thị Thùy Dung
5. Tâm lý học đại cương_TLĐ1 Giảng viên: Võ Thị Thiều
6. Tiếng Anh 3_AD1 Giảng viên: Phạm Thị Thu Hương
7. Tiếng Anh 3_AD2 Giảng viên: Nguyễn Huỳnh Diễm My
8. Tiếng Anh 3_AD3 Giảng viên: Võ Thị Kim Hoàng
9. Tiếng Anh 3_AD4 Giảng viên: Nguyễn Thị Ngọc Liên
} --%>