Xin chào: Khách
Danh sách, biểu mẫu nhập điểm (file Excel) của các lớp học phần bắt buộc (môn chung) và danh sách lớp các môn tự chọn HKII 2016-2017
where can you get an abortion blog.nick.mackechnie.co.nz sad abortion stories
terminating early pregnancy hummerseg.com.br abortion websites
how to get abortion chcemyprawdy.org abortion in canada
lilly coupons for cialis coupons for prescriptions prescription card discount
prescription savings cards drug coupon card transfer prescription coupon
naltrexone implant locations go vivitrol and drinking
naltrexone definition site uses of naltrexone
how much does naltrexone cost site natroxone
Ngày đăng : 07/02/2017 14:18:00
    

amoxicillin cost without insurance

amoxicillin prescription no insurance

am i pregnant online quiz

am i pregnant quiz

buy naltrexone online

where can i buy naltrexone

where to buy naltrexone

buy naltrexone

Danh sách lớp CHÍNH THỨC (khóa 13,14,15,16) cập nhật ngày 14/12/2016
 »Môn bắt buộc (môn chung)
 »Môn tự chọn (chuyên ngành)


BIỂU MẪU NHẬP ĐIỂM (FILE EXCEL) MÔN CHUNG
» Môn chung (học theo lớp sinh hoạt)
» Môn chung (học theo lớp học phần)
Lưu ý:
    - Trong biểu mẫu nhập điểm ở trên đã bao gồm danh sách các SV (chính quy, học chế tín chỉ - quy chế 43) học lại, học cải thiện điểm. Khi kết thúc môn GV chỉ cần nộp 1 bảng điểm, KHÔNG cần làm bảng điểm riêng như trước đây nữa.
     - Biểu mẫu nhập điểm của các môn chung (học theo lớp sinh hoạt): chỉ có danh sách của các lớp có SV (tín chỉ) học lại, học cải thiện điểm.
} --%>