Xin chào: Khách
THÔNG BÁO NỘP TIỀN HỌC PHÍ HK HÈ NĂM 2018
Ngày đăng : 19/03/2018 10:00:00
    
Dựa trên dữ liệu đăng ký yêu cầu mở lớp trong học kỳ hè của SV, nhà trường đã thống kê các học phần dự kiến đủ điều kiện mở lớp (số lượng đăng ký >=10).
SV xem thông báo, danh sách đăng ký và danh sách đóng học phí HK hè tại đây.

Một số lưu ý dành cho SV:
1/ Thời gian nộp tiền từ 15/3 đến 21/3/2018, SV chỉ nộp tiền cho những môn đủ điều kiện mở lớp.
2/ SV nộp đơn đăng ký bổ sung đến trước ngày 20/4/2018

Quy trình đăng ký bổ sung (dành cho SV chưa đăng ký đủ 5 môn):
  - Bước 1 (tại phòng Đào tạo) 
+ Trường hợp đăng ký những môn được mở lớp: nộp đơn theo mẫu (Tải mẫu đơn học lại, học cải thiện) (có chữ ký của khoa, cố vấn học tập) 
+ Trường hợp đăng ký môn chưa đủ điều kiện mở lớp: lập danh sách tối thiểu 10 SV (Tải mẫu đơn)
   - Bước 2: Nộp tiền tại phòng Kế hoạch - Tài chính (đối với môn phải lập danh sách riêng thì cần đóng tiền đủ cho số SV này).
   - Bước 3: Mang theo xác nhận đã đóng tiền trở lại phòng Đào tạo để chốt danh sách lớp.

} --%>