Xin chào: Khách
Thông báo v/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên theo học chế tín chỉ năm học 2017-2018
Ngày đăng : 18/01/2018 14:24:00
    
SV cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng:
• SV đăng ký Online từ 24/01/2018 đến 11/02/2018 (vào mục Kế hoạch học tập » Yêu cầu mở lớp)
• SV nộp tiền (cho những học phần được phép mở) từ ngày 14/3 -> 22/3/2018 (Sẽ có thông báo cụ thể sau)
• SV được phép đăng ký bổ sung (nộp đơn tại phòng Đào tạo) từ: 16/4 đến 20/4/2018. Lưu ý chỉ đăng ký những môn có thể mở lớp và tổng số môn đăng ký của SV không quá 5.
CÁC TIN BÀI KHÁC
THÔNG BÁO NỘP TIỀN HỌC PHÍ HK HÈ
low dose naltrexone ldn click naltraxone implant
side effects low dose naltrexone mikemaloney.net naltrexone for opiate withdrawal
opioid blocker injection does naltrexone help with opiate withdrawal naltrexone fda approval
low dose naltrexone hair loss myjustliving.com naltrexone and drinking alcohol
(15/03/2017 15:32:00)
} --%>