Xin chào: Khách
Thông báo v/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên theo học chế tín chỉ năm học 2017-2018
Ngày đăng : 18/01/2018 14:24:00
    
SV cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng:
• SV đăng ký Online từ 24/01/2018 đến 11/02/2018 (vào mục Kế hoạch học tập » Yêu cầu mở lớp)
• SV nộp tiền (cho những học phần được phép mở) từ ngày 14/3 -> 22/3/2018 (Sẽ có thông báo cụ thể sau)
• SV được phép đăng ký bổ sung (nộp đơn tại phòng Đào tạo) từ: 16/4 đến 20/4/2018. Lưu ý chỉ đăng ký những môn có thể mở lớp và tổng số môn đăng ký của SV không quá 5.
} --%>