Xin chào: Khách
Danh sách các lớp học phần bắt buộc (môn chung) và các môn tự chọn HKII 2017-2018
Ngày đăng : 11/12/2017 07:02:00
    

Danh sách lớp chính thức sau khi kết thúc đăng ký Online và đăng ký bổ sung trực tiếp tại phòng Đào tạo

1. Môn chung (bắt buộc)_Học theo lớp học phần

         • Bậc đại học

                  » Đại học khóa 16

                  » Đại học khóa 17

         • Bậc cao đẳng

                  » Cao đẳng khóa 16

                  » Cao đẳng khóa 17

2. Môn chuyên ngành (tự chọn)

         • Bậc đại học

 • Bậc cao đẳng
Lưu ý:
» Đã hết hạn đăng ký bổ sung

» SV phải đi học theo các lớp HP đã đăng ký, không được đổi lớp HP.
» Quý thầy cô lưu ý:  
 Điểm danh SV theo danh sách lớp HP ở trên, tránh tình trạng SV học nhầm lớp và để phát hiện SV chưa đăng ký HP
 Ngày 25/01/2018 Phòng Đào tạo sẽ nhập những SV học lại (và học cải thiện) vào chung danh sách các lớp HP (theo giấy giới thiệu); vậy đề nghị thầy cô tải lại danh sách và làm điểm quá trình theo danh sách này.
 Đối với các môn không học theo lớp HP, nếu lớp có SV học lại (theo giấy giới thiệu) thì GV liên hệ khoa quản lý để nhận danh sách lớp (biểu mẫu Excel) có ghép SV học lại để làm điểm quá trình (sau ngày 25/01/2018).
 Tuy nhiên những trường hợp sau không thể ghép SV vào chung lớp HP (vì vậy GV vẫn cần làm bảng điểm riêng):
- SV học lại ở lớp khác bậc đào tạo.
- SV học lại môn không cùng mã môn học.
- SV hệ niên chế (QC25)

• Danh sách các học phần tự chọn được mở (các HP có số lượng đăng ký đông hơn hoặc có số lượng tối thiểu 30 SV)
Tải danh sách