Xin chào: Khách
THÔNG BÁO NỘP TIỀN HỌC PHÍ HK HÈ
side effects of naltrexone implant tymejczyk.com naltroxone
low dose naltrexone ldn click naltraxone implant
side effects low dose naltrexone mikemaloney.net naltrexone for opiate withdrawal
opioid blocker injection does naltrexone help with opiate withdrawal naltrexone fda approval
low dose naltrexone hair loss myjustliving.com naltrexone and drinking alcohol
Ngày đăng : 15/03/2017 15:32:00
    
Dựa trên dữ liệu đăng ký yêu cầu mở lớp trong học kỳ hè của SV, nhà trường đã thống kê các học phần dự kiến đủ điều kiện mở lớp (số lượng đăng ký >=10).
SV xem thông báo, danh sách đăng ký và danh sách đóng học phí HK hè tại đây.

Một số lưu ý dành cho SV:
1/ Thời gian nộp tiền từ 24/3/2017 đến 4/4/2017, SV chỉ nộp tiền cho những môn đủ điều kiện mở lớp
2/ SV nộp đơn bổ sung (nếu vẫn chưa đăng ký đủ 5 môn, và chỉ đăng ký những môn được mở lớp) (theo mẫu đơn học lại, học cải thiện, có chữ ký của khoa) tại phòng Đào tạo và nộp tiền tại phòng Kế hoạch - Tài chính từ ngày 17/4 đến 21/4/2017.

} --%>