Xin chào: Khách
Thông báo v/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên theo học chế tín chỉ
naltrexone definition site uses of naltrexone
whats ldn alcohol implant treatment ldn naltrexone
vivitrol and drinking www lowdosenaltrexone org low dose naltrexone online pharmacy
naltrexone hydrochloride tablets house.raupes.net naltrexone buy uk
Ngày đăng : 20/02/2017 08:40:00
    

SV cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng:
• SV đăng ký Online từ 23/02/2017 đến 08/3/2017 (vào mục Kế hoạch học tập » Yêu cầu mở lớp)
• SV nộp tiền (cho những học phần được phép mở) vào cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 (Sẽ có thông báo cụ thể sau)
• SV được phép đăng ký bổ sung (nộp đơn tại phòng Đào tạo) từ: 17/4 đến 21/4/2017. Lưu ý chỉ đăng ký những môn có thể mở lớp và tổng số môn đăng ký của SV không quá 5.
• Danh sách chính thức sẽ thông báo vào ngày 02/5/2017

CÁC TIN BÀI KHÁC
THÔNG BÁO NỘP TIỀN HỌC PHÍ HK HÈ
low dose naltrexone ldn click naltraxone implant
side effects low dose naltrexone mikemaloney.net naltrexone for opiate withdrawal
opioid blocker injection does naltrexone help with opiate withdrawal naltrexone fda approval
low dose naltrexone hair loss myjustliving.com naltrexone and drinking alcohol
(15/03/2017 15:32:00)
} --%>