Xin chào: Khách
Hỗ trợ sinh viên quên mật khẩu ............
abortion pill prescription online purchase abortion pill buy abortion pill online
buy abortion pill online abortion pill abortion pills
where can you buy the abortion pill abortion pill cytotec abortion pill buy online
wives who cheat why do husband cheat my wife cheated now what
where to get abortion pill how much do abortion pills cost side effects of abortion pill
Ngày đăng : 1/13/2013 6:10:00 PM
    Hỗ trợ sinh viên quên mật khẩu truy cập thông tin trên trang Quản lý Đào tạo
Để bảo mật cho sinh viên khi muốn cấp lại mật khẩu, ban quản trị chỉ xử lý qua thư điện tử chung của lớp. Sinh viên hãy liên lạc với lớp trưởng của mình để gởi thư đến ban quản trị (quanlydaotao@pdu.edu.vn), nội dung thư ghi rõ: <Họ và tên sinh viên> , <mã số sinh viên>, <ngày tháng năm sinh>

       Lớp trưởng hãy đến phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên để được cấp mật khẩu cho lớp.

Danh sách thư điện tử các lớp
k7pvd35@pdu.edu.vn 35K7 PVĐ (TC -N.hàng)
dlqn1137@pdu.edu.vn 37ĐLQN11(CNghệ-Điện)
cal11@pdu.edu.vn CAL 11 (Âm nhạc)
can10@pdu.edu.vn CAN 10 (SP Âm nhạc)
can12@pdu.edu.vn CAN 12 (SP Âm nhạc)
ccd10@pdu.edu.vn CCĐ 10 (Kỹ thuật-Điện)
ccd11@pdu.edu.vn CCĐ 11 (Kỹ thuật-Điện)
ccd12@pdu.edu.vn CCĐ 12 (Kỹ thuật-Điện)
cck10a@pdu.edu.vn CCK10A (CĐ Cơ khí)
cck10b@pdu.edu.vn CCK10B (CĐ Cơ khí)
cck11a@pdu.edu.vn CCK11A (CĐ Cơ khí)
cck11b@pdu.edu.vn CCK11B (CĐ Cơ khí)
cck12a@pdu.edu.vn CCK 12A (CĐ Cơ khí)
cck12b@pdu.edu.vn CCK 12B (CĐ Cơ khí)
ccn10@pdu.edu.vn CCN 10 (SP Công nghệ)
ccn11@pdu.edu.vn CCN11 (SP Công nghiệp)
cct10a@pdu.edu.vn CCT 10A (CNghệ -TTin)
cct10b@pdu.edu.vn CCT 10B (CNghệ -TTin)
cct11a@pdu.edu.vn CCT 11A (CNghệ -TTin)
cct11b@pdu.edu.vn CCT 11B (CNghệ -TTin)
cct12@pdu.edu.vn CCT 12 (C Nghệ- Ttin)
cdg10@pdu.edu.vn CĐG 10 (SP Địa -GDCD)
cdl12@pdu.edu.vn CĐL12(CNghệ KT Điện)
cgl12a@pdu.edu.vn CGL12A (SP GDTC)
cgl12b@pdu.edu.vn CGL12B (SP GDTC)
chs10@pdu.edu.vn CHS 10 (SP Hóa - Sinh)
cil11@pdu.edu.vn CIL 11(CNTT)
ckl11a@pdu.edu.vn CKL 11A (Kế toán)
ckl11b@pdu.edu.vn CKL 11B (Kế toán)
ckl11c@pdu.edu.vn CKL 11C (Kế toán)
ckl11d@pdu.edu.vn CKL 11D (Kế toán)
ckt10a@pdu.edu.vn CKT10A (CĐ kế toán)
ckt10b@pdu.edu.vn CKT10B (CĐ kế toán)
ckt11a@pdu.edu.vn CKT11A (CĐ kế toán)
ckt11b@pdu.edu.vn CKT11B (CĐ kế toán)
ckt12a@pdu.edu.vn CKT 12A (CĐ kế toán)
ckt12b@pdu.edu.vn CKT 12B (CĐ kế toán)
clt11a@pdu.edu.vn CLT 11A (SP lý-Tin )
clt11b@pdu.edu.vn CLT 11B (SP lý-Tin )
cmd11@pdu.edu.vn CMĐ 11 (SPMT-CTĐ)
cmn10@pdu.edu.vn CMN 10 (SP Mầm non)
cmn11@pdu.edu.vn CMN 11 (SP Mầm non)
cmn12a@pdu.edu.vn CMN 12A(SP Mầm non)
cmn12b@pdu.edu.vn CMN 12B(SP Mầm non)
cnv10@pdu.edu.vn CNV 10 (SP Ngữ văn)
cnv11@pdu.edu.vn CNV 11 (SP Ngữ văn)
cnv12@pdu.edu.vn CNV 12(SP Ngữ văn)
csa10@pdu.edu.vn  CSA 10 (CĐ Tiếng Anh)
csa11a@pdu.edu.vn  CSA 11A (CĐ T.Anh)
csa11b@pdu.edu.vn  CSA 11B (CĐ T.Anh)
csa12@pdu.edu.vn  CSA 12 (CĐ T.Anh)
csd12@pdu.edu.vn CSĐ 12(SP Địa)
csg11@pdu.edu.vn CSG  11 (SP Sử-GDCD)
csg12@pdu.edu.vn CSG 12 (SP GD TC)
csh11@pdu.edu.vn CSH 11 (SP Sinh -Hóa)
csh12@pdu.edu.vn  CSH 12 (SP Hóa)
csi12@pdu.edu.vn CSI 12 (SP Tin)
csk12@pdu.edu.vn CSK 12 (SP KTNN)
cst12@pdu.edu.vn  CST 12 (SP Toán)
csv12@pdu.edu.vn  CSV 12 (SP Vật Lý)
ctd10@pdu.edu.vn CTĐ 10 (Thể dục- CTĐ)
cth10@pdu.edu.vn CTH 10 (SP Tiểu học)
cth11@pdu.edu.vn CTH 11 (SP Tiểu học)
cth12a@pdu.edu.vn CTH 12A(SP Tiểu học)
cth12b@pdu.edu.vn CTH 12B(SP Tiểu học)
ctl10@pdu.edu.vn CTL 10 (SP Toán-lý )
ctt11@pdu.edu.vn CTT 11 (SP Toán-Tin)
dck09@pdu.edu.vn DCK09 (ĐH Cơ khí)
dck10a@pdu.edu.vn DCK10A (ĐH Cơ khí)
dck10b@pdu.edu.vn DCK10B (ĐH Cơ khí)
dck11@pdu.edu.vn DCK11 (ĐH Cơ khí)
dck12@pdu.edu.vn DCK 12(ĐH Cơ khí)
dcl11a@pdu.edu.vn ĐCL 11A(CNKT-Cơ khí)
dcl11b@pdu.edu.vn ĐCL 11B(CNKT-Cơ khí)
dcl12@pdu.edu.vn ĐCL 12(CNKT- Cơ Khí)
dct09a@pdu.edu.vn DCT 09A (CNghệ -TTin)
dct09b@pdu.edu.vn DCT 09B (CNghệ -TTin)
dct10a@pdu.edu.vn DCT 10A (CNghệ -TTin)
dct10b@pdu.edu.vn DCT 10B (CNghệ -TTin)
dct11@pdu.edu.vn DCT 11 (CNghệ -TTin)
dct12@pdu.edu.vn DCT 12(Cnghệ - TTin)
dnl11@pdu.edu.vn ĐNL 11(SP Ngữ Văn)
dsn09@pdu.edu.vn DSN 09 (SP Ngữ văn)
dsn10a@pdu.edu.vn DSN 10 A (SP Ngữ văn)
dsn10b@pdu.edu.vn DSN 10 B (SP Ngữ văn)
dsn11@pdu.edu.vn DSN 11 (SP Ngữ văn)
dsn12a@pdu.edu.vn DSN 12A(SP Ngữ văn)
dsn12b@pdu.edu.vn DSN 12B(SP Ngữ văn)
dst09@pdu.edu.vn DST  09 (Sư phạm Tin)
dst11@pdu.edu.vn DST  11 (Sư phạm Tin)
dst12@pdu.edu.vn DST 12(Sư phạm Tin)
dta09@pdu.edu.vn  DTA 09 (ĐH Tiếng Anh)
dta11@pdu.edu.vn  DTA 11 (ĐH Tiếng Anh)
dta12@pdu.edu.vn  DTA 12 (ĐH Tiếng Anh)
dtl11@pdu.edu.vn ĐTL 11 (CNghệ-TTin)
dtl12@pdu.edu.vn ĐTL 12 (CNghệ-TTin)
nkc11@pdu.edu.vn  NKC 11 (Kế toán-Tin)
tcd11@pdu.edu.vn TCĐ 11 (Điện CN&DD)
tcd12@pdu.edu.vn TCĐ 12 (Điện CN&DD)
tck11@pdu.edu.vn TCK 11 (Cơ khí SC-KT)
tck12a@pdu.edu.vn TCK12A(Cơ khí SC-KT)
tck12b@pdu.edu.vn TCK12B(Cơ khí SC-KT)
tco11@pdu.edu.vn TCO 11 (CNKT Ô tô)
tkc11@pdu.edu.vn  TKC 11  (Kế toán-Tin)
tkc12@pdu.edu.vn TKC 12 (Kế toán - Tin)
tkt11@pdu.edu.vn  TKT 11 (Kế toán-DN)
tkt12a@pdu.edu.vn TKT 12A (Kế toán-DN)
tkt12b@pdu.edu.vn TKT 12B (Kế toán-DN)
tls11@pdu.edu.vn TLS  11 (Lâm sinh)
tmn11@pdu.edu.vn TMN 11 (SP Mầm non)
tmn12a@pdu.edu.vn TMN 12A(SP Mầm non)
tmn12b@pdu.edu.vn TMN 12B(SP Mầm non)
tmt11@pdu.edu.vn TMT 11 (SP Mỹ thuật)
tql12@pdu.edu.vn TQL 12(Q.Lý đất đại)
tst11a@pdu.edu.vn TST  11A (SP Tiểu học )
tst11b@pdu.edu.vn TST  11B (SP Tiểu học )
tst12a@pdu.edu.vn TST 12A(SP Tiểu học)
tst12b@pdu.edu.vn TST 12B(SP Tiểu học)
tth11@pdu.edu.vn TTH 11 (TC Tin NVVP)
ttv11@pdu.edu.vn TTV 11 (Thư viện)
ttv12@pdu.edu.vn TTV 12 (Thư viện)
CÁC TIN BÀI KHÁC
Hướng dẫn sinh viên truy cập Website quanly.pdu.edu.vn
abortion pill prescription open buy abortion pill online
cytotec abortion abortion pill cytotec abortion
I cheated on my wife read why do husband cheat
read here open when a husband cheats
why do women cheat cheats online
buying abortion pills online milwaukee abortion clinic how do i get an abortion
(1/10/2013 8:57:00 AM)
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TRUY CẬP THÔNG TIN
buy abortion pill online order abortion pill online abortion pills
website dating for married link
viagra statistics generic viagra online drugstores buy viagra without a prescription
generic viagra western union using viagra too early generic viagra for sale
my husband cheated how to know if wife has cheated open
(1/9/2013 3:40:00 PM)
Thông báo đưa phần mềm vào sử dụng
why husband cheat my husband cheated women that cheat
click abortion pills cost mifepristone misoprostol
(1/9/2013 3:39:00 PM)
Hỗ trợ sinh viên quên mật khẩu ............
I cheated on my wife read why do husband cheat
catch a cheat cheat
wives who cheat link my wife cheated now what
viagra statistics viagra solubility buy viagra without a prescription
click here how long can viagra last generaic viagra
read here open when a husband cheats
(1/9/2013 3:36:00 PM)