Xin chào: Khách
Hỗ trợ sinh viên quên mật khẩu ............
how does an abortion pill work achieveriasclasses.com abortion pill facts
cialis trial coupon coupon cialis cialis coupons free
neurontin cena neurontin gabapentin neurontin
naltrexone definition site uses of naltrexone
sulfasalazin feber bivirkningerog.site sulfasalazin 300
Ngày đăng : 05/03/2013 10:41:00
    Hỗ trợ sinh viên quên mật khẩu truy cập thông tin trên trang Quản lý Đào tạo
Để bảo mật cho sinh viên khi muốn cấp lại mật khẩu, ban quản trị chỉ xử lý qua thư điện tử chung của lớp. Sinh viên hãy liên lạc với lớp trưởng của mình để gởi thư đến ban quản trị (quanlydaotao@pdu.edu.vn), nội dung thư ghi rõ: <Họ và tên sinh viên> , <mã số sinh viên>, <ngày tháng năm sinh>

       Lớp trưởng hãy đến phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên để được cấp mật khẩu cho lớp.

Danh sách thư điện tử các lớp
k7pvd35@pdu.edu.vn 35K7 PVĐ (TC -N.hàng)
dlqn1137@pdu.edu.vn 37ĐLQN11(CNghệ-Điện)
cal11@pdu.edu.vn CAL 11 (Âm nhạc)
can10@pdu.edu.vn CAN 10 (SP Âm nhạc)
can12@pdu.edu.vn CAN 12 (SP Âm nhạc)
ccd10@pdu.edu.vn CCĐ 10 (Kỹ thuật-Điện)
ccd11@pdu.edu.vn CCĐ 11 (Kỹ thuật-Điện)
ccd12@pdu.edu.vn CCĐ 12 (Kỹ thuật-Điện)
cck10a@pdu.edu.vn CCK10A (CĐ Cơ khí)
cck10b@pdu.edu.vn CCK10B (CĐ Cơ khí)
cck11a@pdu.edu.vn CCK11A (CĐ Cơ khí)
cck11b@pdu.edu.vn CCK11B (CĐ Cơ khí)
cck12a@pdu.edu.vn CCK 12A (CĐ Cơ khí)
cck12b@pdu.edu.vn CCK 12B (CĐ Cơ khí)
ccn10@pdu.edu.vn CCN 10 (SP Công nghệ)
ccn11@pdu.edu.vn CCN11 (SP Công nghiệp)
cct10a@pdu.edu.vn CCT 10A (CNghệ -TTin)
cct10b@pdu.edu.vn CCT 10B (CNghệ -TTin)
cct11a@pdu.edu.vn CCT 11A (CNghệ -TTin)
cct11b@pdu.edu.vn CCT 11B (CNghệ -TTin)
cct12@pdu.edu.vn CCT 12 (C Nghệ- Ttin)
cdg10@pdu.edu.vn CĐG 10 (SP Địa -GDCD)
cdl12@pdu.edu.vn CĐL12(CNghệ KT Điện)
cgl12a@pdu.edu.vn CGL12A (SP GDTC)
cgl12b@pdu.edu.vn CGL12B (SP GDTC)
chs10@pdu.edu.vn CHS 10 (SP Hóa - Sinh)
cil11@pdu.edu.vn CIL 11(CNTT)
ckl11a@pdu.edu.vn CKL 11A (Kế toán)
ckl11b@pdu.edu.vn CKL 11B (Kế toán)
ckl11c@pdu.edu.vn CKL 11C (Kế toán)
ckl11d@pdu.edu.vn CKL 11D (Kế toán)
ckt10a@pdu.edu.vn CKT10A (CĐ kế toán)
ckt10b@pdu.edu.vn CKT10B (CĐ kế toán)
ckt11a@pdu.edu.vn CKT11A (CĐ kế toán)
ckt11b@pdu.edu.vn CKT11B (CĐ kế toán)
ckt12a@pdu.edu.vn CKT 12A (CĐ kế toán)
ckt12b@pdu.edu.vn CKT 12B (CĐ kế toán)
clt11a@pdu.edu.vn CLT 11A (SP lý-Tin )
clt11b@pdu.edu.vn CLT 11B (SP lý-Tin )
cmd11@pdu.edu.vn CMĐ 11 (SPMT-CTĐ)
cmn10@pdu.edu.vn CMN 10 (SP Mầm non)
cmn11@pdu.edu.vn CMN 11 (SP Mầm non)
cmn12a@pdu.edu.vn CMN 12A(SP Mầm non)
cmn12b@pdu.edu.vn CMN 12B(SP Mầm non)
cnv10@pdu.edu.vn CNV 10 (SP Ngữ văn)
cnv11@pdu.edu.vn CNV 11 (SP Ngữ văn)
cnv12@pdu.edu.vn CNV 12(SP Ngữ văn)
csa10@pdu.edu.vn  CSA 10 (CĐ Tiếng Anh)
csa11a@pdu.edu.vn  CSA 11A (CĐ T.Anh)
csa11b@pdu.edu.vn  CSA 11B (CĐ T.Anh)
csa12@pdu.edu.vn  CSA 12 (CĐ T.Anh)
csd12@pdu.edu.vn CSĐ 12(SP Địa)
csg11@pdu.edu.vn CSG  11 (SP Sử-GDCD)
csg12@pdu.edu.vn CSG 12 (SP GD TC)
csh11@pdu.edu.vn CSH 11 (SP Sinh -Hóa)
csh12@pdu.edu.vn  CSH 12 (SP Hóa)
csi12@pdu.edu.vn CSI 12 (SP Tin)
csk12@pdu.edu.vn CSK 12 (SP KTNN)
cst12@pdu.edu.vn  CST 12 (SP Toán)
csv12@pdu.edu.vn  CSV 12 (SP Vật Lý)
ctd10@pdu.edu.vn CTĐ 10 (Thể dục- CTĐ)
cth10@pdu.edu.vn CTH 10 (SP Tiểu học)
cth11@pdu.edu.vn CTH 11 (SP Tiểu học)
cth12a@pdu.edu.vn CTH 12A(SP Tiểu học)
cth12b@pdu.edu.vn CTH 12B(SP Tiểu học)
ctl10@pdu.edu.vn CTL 10 (SP Toán-lý )
ctt11@pdu.edu.vn CTT 11 (SP Toán-Tin)
dck09@pdu.edu.vn DCK09 (ĐH Cơ khí)
dck10a@pdu.edu.vn DCK10A (ĐH Cơ khí)
dck10b@pdu.edu.vn DCK10B (ĐH Cơ khí)
dck11@pdu.edu.vn DCK11 (ĐH Cơ khí)
dck12@pdu.edu.vn DCK 12(ĐH Cơ khí)
dcl11a@pdu.edu.vn ĐCL 11A(CNKT-Cơ khí)
dcl11b@pdu.edu.vn ĐCL 11B(CNKT-Cơ khí)
dcl12@pdu.edu.vn ĐCL 12(CNKT- Cơ Khí)
dct09a@pdu.edu.vn DCT 09A (CNghệ -TTin)
dct09b@pdu.edu.vn DCT 09B (CNghệ -TTin)
dct10a@pdu.edu.vn DCT 10A (CNghệ -TTin)
dct10b@pdu.edu.vn DCT 10B (CNghệ -TTin)
dct11@pdu.edu.vn DCT 11 (CNghệ -TTin)
dct12@pdu.edu.vn DCT 12(Cnghệ - TTin)
dnl11@pdu.edu.vn ĐNL 11(SP Ngữ Văn)
dsn09@pdu.edu.vn DSN 09 (SP Ngữ văn)
dsn10a@pdu.edu.vn DSN 10 A (SP Ngữ văn)
dsn10b@pdu.edu.vn DSN 10 B (SP Ngữ văn)
dsn11@pdu.edu.vn DSN 11 (SP Ngữ văn)
dsn12a@pdu.edu.vn DSN 12A(SP Ngữ văn)
dsn12b@pdu.edu.vn DSN 12B(SP Ngữ văn)
dst09@pdu.edu.vn DST  09 (Sư phạm Tin)
dst11@pdu.edu.vn DST  11 (Sư phạm Tin)
dst12@pdu.edu.vn DST 12(Sư phạm Tin)
dta09@pdu.edu.vn  DTA 09 (ĐH Tiếng Anh)
dta11@pdu.edu.vn  DTA 11 (ĐH Tiếng Anh)
dta12@pdu.edu.vn  DTA 12 (ĐH Tiếng Anh)
dtl11@pdu.edu.vn ĐTL 11 (CNghệ-TTin)
dtl12@pdu.edu.vn ĐTL 12 (CNghệ-TTin)
nkc11@pdu.edu.vn  NKC 11 (Kế toán-Tin)
tcd11@pdu.edu.vn TCĐ 11 (Điện CN&DD)
tcd12@pdu.edu.vn TCĐ 12 (Điện CN&DD)
tck11@pdu.edu.vn TCK 11 (Cơ khí SC-KT)
tck12a@pdu.edu.vn TCK12A(Cơ khí SC-KT)
tck12b@pdu.edu.vn TCK12B(Cơ khí SC-KT)
tco11@pdu.edu.vn TCO 11 (CNKT Ô tô)
tkc11@pdu.edu.vn  TKC 11  (Kế toán-Tin)
tkc12@pdu.edu.vn TKC 12 (Kế toán - Tin)
tkt11@pdu.edu.vn  TKT 11 (Kế toán-DN)
tkt12a@pdu.edu.vn TKT 12A (Kế toán-DN)
tkt12b@pdu.edu.vn TKT 12B (Kế toán-DN)
tls11@pdu.edu.vn TLS  11 (Lâm sinh)
tmn11@pdu.edu.vn TMN 11 (SP Mầm non)
tmn12a@pdu.edu.vn TMN 12A(SP Mầm non)
tmn12b@pdu.edu.vn TMN 12B(SP Mầm non)
tmt11@pdu.edu.vn TMT 11 (SP Mỹ thuật)
tql12@pdu.edu.vn TQL 12(Q.Lý đất đại)
tst11a@pdu.edu.vn TST  11A (SP Tiểu học )
tst11b@pdu.edu.vn TST  11B (SP Tiểu học )
tst12a@pdu.edu.vn TST 12A(SP Tiểu học)
tst12b@pdu.edu.vn TST 12B(SP Tiểu học)
tth11@pdu.edu.vn TTH 11 (TC Tin NVVP)
ttv11@pdu.edu.vn TTV 11 (Thư viện)
ttv12@pdu.edu.vn TTV 12 (Thư viện)
CÁC TIN BÀI KHÁC
Danh sách, biểu mẫu nhập điểm (file Excel) của các lớp học phần bắt buộc (môn chung) và danh sách lớp các môn tự chọn HKII 2016-2017
terminating early pregnancy hummerseg.com.br abortion websites
how to get abortion chcemyprawdy.org abortion in canada
lilly coupons for cialis coupons for prescriptions prescription card discount
prescription savings cards drug coupon card transfer prescription coupon
naltrexone implant locations go vivitrol and drinking
naltrexone definition site uses of naltrexone
how much does naltrexone cost site natroxone
(07/02/2017 14:18:00)
Danh sách chính thức các lớp học phần bắt buộc (môn chung) và môn tự chọn HK1 2016-2017
nootropil piracetam nootropil 800 mg nootropil 800 mg
cheap abortion pill abortion pill price abortions cost
amoxicilline amoxicillin-rnp amoxicillin dermani haqqinda
i want to have an abortion abortion is murder debate on abortion
prescription savings cards cialis coupons online transfer prescription coupon
(30/08/2016 16:55:00)
Báo giảng năm học 2016-2017
acetazolamide cerebral edema acetazolamide migraine acetazolamide cerebral edema
coupons for pharmacy canada pharmacy coupon code pharmacy cards
amoxicilline amoxicillin al 1000 amoxicillin dermani haqqinda
amoxicilline amoxicillin-rnp amoxicillin dermani haqqinda
pill abortion suction abortion about abortion
side effects of naltrexone implant tymejczyk.com naltroxone
neltrexone guitar-frets.com side effects of naltrexone low dose
mometason herpes mometason apoteket mometason ystad
(03/08/2016 10:13:00)
} --%>