Xin chào: Khách
Thông báo kết quả các học phần tổ chức học tập cho học kỳ 1, năm học 2021-2022 đối với bậc Đại học khóa 18, 19, 20; Cao đẳng khóa 19, 20
Ngày đăng : 27/07/2021 09:34:00
    
Thực hiện Thông báo số 391/TB-ĐHPVĐ ngày 08/6/2021, về việc triển khai đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với bậc Đại học khóa 18, 19, 20; Cao đẳng khóa 19, 20;
Căn cứ kết quả đăng ký học phần và việc hoàn thành nghĩa vụ học phí của sinh viên, Phòng Đào tạo tổng hợp, công bố các học phần và danh sách sinh viên đăng ký học tập trong học kỳ 1, năm học 2021-2022 theo các file đính kèm (Gồm: Danh sách các học phần tổ chức đào tạo, Danh sách sinh viên đăng ký học tập đã thực hiện nghĩa vụ học phí).
Phòng Đào tạo đề nghị Lãnh đạo các khoa triển khai đến cố vấn học tập các lớp thực hiện:
 1. Thông báo cho sinh viên kết quả đăng ký học tập cho học kỳ 1, năm học 2021-2022.
 2. Sinh viên rà soát kết quả đăng ký học tập và việc hoàn thành nghĩa vụ học phí; các phản hồi (nếu có) sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo (Ông Trần Đức Minh) chậm nhất ngày 30/7/2021. Sau thời gian này, Phòng Đào tạo sẽ tiến hành hủy kết quả đăng ký đối với các sinh viên đã đăng ký nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí.
 3. Sinh viên đăng ký học tập bổ sung (đợt cuối) trực tiếp tại phòng Đào tạo từ 2/8/2021 đến 4/8/2021. Phòng Đào tạo báo cáo lãnh đạo trường, báo giảng chính thức các học phần tổ chức học tập cho học kỳ 1, năm học 2021-2022 và tổ chức đào tạo theo kế hoạch năm học.
 Trân trọng cảm ơn./.
} --%>